CBS de Hoeksteen

Medezeggenschapsraad

Scholen moeten en mogen veel beslissingen over het beleid zelf nemen. Daarom is een medezeggenschapsraad van groot belang. De MR beslist mee en adviseert vanuit het perspectief van ouder, leerling en docent.
 

Doel en taak van de MR

De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap of anders gezegd inspraak. De MR vertegenwoordigt de belangen van de ouders, leerkrachten en leerlingen. Het gaat de MR maar om een ding: het belang van de school zo breed mogelijk vertegenwoordigen.

Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk eigen standpunt kenbaar maken aan het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd. Als de MR ongevraagd een voorstel doet, dan moet het bestuur binnen drie maanden gemotiveerd schriftelijk reageren op dat voorstel. Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat er is gedaan. De raad zorgt ervoor dat iedereen daarvan kennis kan nemen. Vaak zal de raad ook tussentijds de eigen achterban informeren. Zo kunnen alle leerlingen, ouders en leerkrachten op de hoogte blijven van wat er speelt. In feite zorgt de MR voor een grote openheid binnen de school.

De MR geeft adviezen en beslist mee. De MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.
 

De bevoegdheden van de MR

De bevoegdheden en taken van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS, 2007) en het Medezeggenschapsreglement.
 

Waar zorgt de MR voor?

Belangrijk is dat de MR ervoor zorgt dat:

  • Een ieder in staat wordt gesteld belangen naar voren te brengen.
  • Alle partijen hun gezichtspunten kunnen toelichten en desnoods verdedigen.
  • Er een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg heerst binnen de school.

De MR mag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. Voorbeelden zijn het zorgplan, de tussenschoolse opvang, het formatieplan, de begroting, het jaarverslag van de school en het jaarverslag van de MR. Daarnaast worden onderwerpen besproken die meer een ad hoc karakter hebben. Op dit moment is de invulling, bekendheid en vormgeving van de MR een actueel onderwerp voor ons.
 

De geledingen

De MR bestaat uit 2 geledingen, een ouder- en een personeelsgeleding. De oudergeleding wordt gekozen uit en door de ouders van de school. De personeelsgeleding wordt gekozen uit en door het personeel van de school. Om de vier jaar zijn er nieuwe verkiezingen.

  • Voorzitter: Rebekka Groen (oudergeleding)
  • Vice voorzitter/ secretaris: Daniëlle Boer (oudergeleding)
  • Penningmeester: Mevr. P. Velema (personeelsgeleding)
  • Lid: Marijke Vos (personeelsgeleding)

Agenda, notulen en jaarverslag

De MR vergadert ongeveer 6 maal per jaar. De notulen van een vergadering kunt u via mail opvragen bij de MR. Wij wijzen u er graag op dat de MR vergaderingen openbaar zijn. Mocht u een vergadering willen bijwonen, kunt u dit via een e-mail aan de MR kenbaar maken.
 

Wij horen u graag!

De MR wil graag reacties en vragen van ouders horen! De MR is de brug van ouders naar de directie; de ouders in de MR zitten er als vertegenwoordigers van alle ouders!

De MR vindt het belangrijk om open en eerlijk met alle betrokken te communiceren om zodoende de juiste beslissingen te kunnen nemen in het belang van de kinderen en de school. De MR wil hierbij graag een actieve en herkenbare rol spelen en staat open voor iedereen en alle zaken. Zaken die de MR bespreekt zijn niet altijd groot of ingewikkeld. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dit wellicht aankaarten bij de MR.

U mag uw opmerkingen of twijfels bij de MR uitspreken en uw vragen bij hen neerleggen. (Voor echt inhoudelijke vragen, specifiek over uw eigen kind, moet u natuurlijk bij de leerkracht zijn). U kunt natuurlijk ook altijd één van de MR-leden persoonlijk aanspreken.

Namens de MR van CBS De Hoeksteen te Ter Apel
 

Online nieuwsbrieven

Bekijk de laatste nieuwsbrieven of blader door het archief » Bekijk alle nieuwsbrieven