CBS de Hoeksteen

Scholengroep Perspectief

Scholengroep Perspectief bestaat uit 13 basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs (De Baldakijn) en 1 school voor zeer moeilijk lerende kinderen (De Meidoornschool). Zij stelt zich ten doel de oprichting en instandhouding van scholen voor Protestants Christelijk Onderwijs en Algemeen Bijzonder Onderwijs door het aanbieden en waarborgen van kwalitatief hoogwaardig passend onderwijs.

Iedere school heeft zijn eigen schoolkring. Hiertoe behoren alle ouders / verzorgers van de leerlingen en andere belangstellenden. Ook heeft elke school een eigen schoolcommissie, die zich bezig houdt met schoolnabije zaken en fungeert als een klankbord voor de schooldirectie. Er vindt jaarlijks een algemene ledenvergadering plaats.

College van bestuur

Het College van Bestuur wordt gevormd door dhr. M. Wever en is belast met de dagelijkse leiding

van de vereniging. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de Algemene Ledenvergadering.

De belangrijkste werkterreinen van de directeur-bestuurder zijn: personeelsbeleid, financieel beleid, onderhoud en externe contacten. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door dhr. H. Veninga (voorzitter), mw. C.N.A. Prummel- Ploeger, mw. A. Wiegersma, dhr. H. Timmer en dhr. Y. Kootstra. De Raad van Toezicht houdt  toezicht op de bewaking van de grondslag en de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging, alsmede op het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd.

Het bestuursbureau

Op het bestuursbureau worden veel administratieve zaken van de vereniging afgehandeld. De bemensing van het bestuursbureau wordt gevormd door dhr. J. Smith, in de functie van hoofd financiën/controller, dhr. S. Boonstra, stafmedewerker onderwijs en als zodanig de eerstverantwoordelijke voor het onderwijskundig beleid op verenigingsniveau. Mw.  E. van Haren-Warris en mw. G. Leffers-Fennema als stafmedewerkers P&O, mw. A. Otter als eerste medewerker financiële administratie en mw. H. Albers als secretaresse.
 

Het adres van het bestuursbureau is:

Oosterstraat 24, 9502 ED  Stadskanaal

telefoon: 0599-612612

e-mail: bestuursbureau@scholengroepperspectief.nl

De website van Scholengroep Perspectief is: www.scholengroepperspectief.nl

Online nieuwsbrieven

Bekijk de laatste nieuwsbrieven of blader door het archief » Bekijk alle nieuwsbrieven